- پيمانکاري
خدمات پيمکانکاري اين شرکت شامل موارد ذيل مي باشد:

1- خدمات حمل و بارگيري

2- خدمات اکتشاف معادن


- خدمات مهندسي و اکتشاف
- اکتشاف معادن متروکه - مهندسي و طراحي پروژه