اعضای هیات مدیره شرکت

اعضاي هيات مديره شرکت معدني دماوند به شرح ذيل مي باشند:

رئيس هيات مديره: آقاي دکتر فاطمي عقداء

نائب رئيس هيات مديره و مديرعامل: آقاي مهندس ساراني

عضو هيات مديره: آقاي مهندس تفضلي هرندي

عضو هيات مديره: آقاي مهندس سليميان ريزي

عضو هيات مديره: آقاي مهندس صناعي

آخرين بروز رساني ارديبهشت 1398