چارت سازمانی

چارت سازماني شرکت به شرح ذيل مي باشد.