تاریخچه شرکت

شركت معدني دماوند در تاريخ 1362/1/23 در اداره ثبت شركتها و مالكيت هاي صنعتي تهران تحت عنوان پوكه معدني دماوند (سهامي خاص ) با سرمايه اوليه دو ميليون ريال به شماره 47269 به ثبت رسيده است به استناد مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1368/4/10 نام شركت به شركت معدني دماوند (سهامي خاص ) تغيير  يافته است طبق تصويب  مجمع  عمومي فوق العاده صاحبان سهام در تاريخ 1374/9/4 سرمايه از مبلغ فوق به سيصد ميليون ريال منقسم به سي هزار سهم با نام ده هزار ريالي افزايش يافت و در تاريخ 1376/8/17 سرمايه شركت از مبلغ سيصد ميليون ريال به يك ميليارد و پانصد ميليون ريال منقسم به يكصد و پنجاه هزار سهم  با  نام ده هزار ريالي افزايش يافت و در تاريخ 1377/12/12 سرمايه شركت از يكصدو پنجاه هزار سهم با نام ده هزار ريالي به سيصد هزار سهم با نام ده هزار ريالي افزايش يافته است و در تاريخ 1378/04/23 طبق تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام شخصيت حقوقي شركت از خاص به عام تبديل و تعداد سهام از سيصد هزار سهم به سه ميليون افزايش يافت كه ارزش اسمي آن به مبلغ هر سهم يكهزار ريال تقليل و طبق تصويب مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام مورخ 81/7/14 معادل 100 درصد افزايش يافت و به مبلغ 6 ميليارد ريال منقسم به 6 ميليون سهم با نام يك هــزار ريالي افزايش يافت و در تاريخ 83/4/3 طبق تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام سرمايه شركت به 10 ميليارد ريال منقسم به 10 ميليون سهم با نام يكهزار ريالي افزايش پيدا كرده است. همچنين در تاريخ 93/11/8 بر اساس مصوبه مجمع عمومي صاحبان سهام ، سرمايه شرکت از 10 ميليارد ريال به 30 ميليارد ريال منقسم به 30 ميليون سهم با نام يکهزار ريالي افزايش پيدا کرده است. طبق ماده 12 اساسنامه موضوع فعاليت شركت عبارتست از اقدام به هرگونه عمليات اعم از اكتشاف ، بهره برداري، ايجاد صنايع معدني، مشاوره در امورمعدني و تهيه نقشه هاي زمين شناسي و سرمايه گذاري مـستقيم يا غير مستقيم كه با موضوع شـركت درارتباط باشد، چه بطور مستقل و چه با مشاركت بخش دولتي ، تعاوني و يا خصوصي ، توليد انواع مصالح و لوازم مورد نياز ساختماني و معدني و تهيه كاني آرائي مواد اوليه مصالح ساختماني و صنعتي و تهيه و اجراي طرحهاي خاكبرداري ، خاكريزي و عمليات اكتشافي كه با موضوع شركت چه بطور مستقيم و غير مستقيم ارتباط داشته باشد. همچنين سرمايه گذاري در ساير مؤسسات و واردات و صادرات كليه كالاي مجاز.