"مناقصه عمومي"

شرکت معدني دماوند (سهامي عام) در نظر دارد جهت انجام خدمات مهندسي اکتشاف در معدن سرب دونا در استان مازندران مناقصه عمومي برگزار نمايد. متقاضيان واجد شرايط مي توانند از تاريخ 97/2/18 الي 97/2/26 جهت دريافت اسناد مناقصه (با در دست داشتن فيش واريزي به مبلغ 250,000 ريال به حساب شماره 1-2351695-4-396 بانک سينا به نام شرکت معدني دماوند) به دبيرخانه اين شرکت واقع در تهران، خيابان دکتر بهشتي، خيابان پاکستان، کوي دوم، پلاک يک مراجعه نمايند.

 

شرکت معدني دماوند

(سهامي عام)