باسلام و احترام

بدينوسيله به اطلاع مي رساند آگهي مورخ 27 آبان 96 درخصوص برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مورخ 96/9/7 کان لم يکن تلقي مي گردد.

هيات مديره

شرکت معدني دماوند