شرکت معدني دماوند در هفتمين جشنواره ملي بهره وري بعنوان برنده بهترين عملکرد شش ساله در شاخـص هاي بهره وري کل عوامل ، سرمايه و رقابت پذيري هزينه نيروي کار انتخاب گرديد. قابل ذکر اينکه اين شرکت در سال گذشته پس از شش سال موفق به اخذ گزارش مقبول از سازمان حسابرسي گرديد که در شفافيت مالي و افزايش بهره وري سرمايه تاثير بسزايي داشته است.

در اين جشنواره لوح تقدير از سوي آقاي دکتر محمد نهاونديان رئيس جشنواره ملي بهره وري به شرکت معدني دماوند اعطا گرديد. در متن اين لوح تقدير آمده است:

"بر اساس محاسبات صورت گرفته از سال 1388 تا سال 1393 توسط سامانه ملي اندازه گيري شاخص هاي بهره وري ايران و نظر کميته علمي و داوران از عملکرد شايسته آن سازمان محترم (شرکت معدني دماوند) در حوزه ارتقاي شاخص هاي بهره وري تقدير به عمل مي آيد. "