معدن تراورتن اژدهاتو

از ابتداي سال 1395 قرارداد عمليات معدنکاري توسط پيمانکار آغاز شد و پيمانکار تاکنون در مجموع حدوداً 10,200 تن سنگ استخراج نموده است. متاسفانه بدليل سرماي زمستان معدن به مدت دوماه تعطيل شد ولي هم اکنون پيمانکار در حال کار مي باشد. استخراج سنگ نسبت به سال گذشته 60 درصد کاهش و از لحاظ ارزشي 130 درصد افزايش داشته است. ضمنا به ميزان 58000 تن باطله برداري انجام شده و جبهه کار جديدي در معدن بازگشايي شده است. متاسفانه بدليل رکود در بخش ساختماني فروش محصول ضعيف شده البته با بازاريابي در سطح استان زنجان جهت فروش سنگهاي لاشه، درپوش و دژ پيگير افزايش فروش در معدن تراورتن مي باشيم.