معدن بُر قره‌گل

در ابتداي فروردين ماه سال 1393 حادثه ريزش ديواره معدن بوقوع پيوست. مطابق بررسي بعمل آمده حجم باطله برداري حدوداً 1,357,000 تن مي باشد. ميزان ذخيره قابل استخراج باتوجه به نقشه هاي موجود حدوداً 4000 تن ماده بُر مي باشد لذا نسبت w/o به ازاي هر تن ماده معدني برابر 345 تن خواهد بود. باتوجه به هزينه هاي باطله برداري و قيمت فروش سنگ بُر (بدليل کاهش توليد واحدهاي توليدي کاشي و لعاب) بسيار کاهش يافته و مطابق محاسبات بعمل آمده بازاي توليد هر تن محصول مبلغ 2,339,000 ريال زيان خواهيم کرد. لذا فعلاً تا بهبود قيمت فروش و پيدا نمودن بازارهاي جديد فروش داخلي يا صادراتي ، بنظر شروع فعاليت مجدد موجب انباشت هزينه هاي جذب نشده خواهد شد. البته 2 نوبت آگهي جهت جذب سرمايه گذار و بهره بردار از معدن در روزنامه به چاپ رسيده که تاکنون مراجعه کننده نداشته است. مطالعه و پيگيري جهت پيداکردن ساير بازارها نيز توسط واحد بازرگاني در حال پيگيري مي باشد.