پهنه های قلعه گنج کرمان

در جهت اکتشاف مواد معدني فلزي و غير فلزي و توليد اشتغال پايدار در منطقه قلعه گنج واقع در جنوب استان کرمان، تفاهم نامه­اي به شماره 94/6584 مورخ 1394/7/8مبني بر واگذاري دو پهنه اکتشافي به صورت جداگانه تحت عنوان پهنه شرقي با وسعت 1103 کيلومترمربع و پهنه غربي با گستره اي حدودد 1160 کيلومتر مربع از سوي سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان کرمان به شرکت معدني دماوند، ابلاغ گرديد. اين پروژه در 2 فاز (شناسايي و پي جويي) تعريف گرديد که در طي فاز اول اين عمليات اكتشافي، اقدام به جمع­آوري كليه اطلاعات در برگيرنده محدوده مورد بررسي مشتمل بر نقشه­هاي زمين­شناسي، توپوگرافي، ژئوفيزيك هوايي، گزارش­ها و نقشه­هاي ژئوشيميايي ، پايان­نامه ها، مقالات، موقعيت انديس­هاي معدني و كالك­هاي اكتشافي گرديده و پس از تدوين بانك اطلاعات اكتشافي، تلفيق و مدلسازي داده­ها، تعداد 14 محدوده مستعد با اولويت­هاي اول و دوم اكتشافي جهت كنترل زميني معرفي گرديد. در ادامه و پس از برنامه ريزي و طراحي نحوه اجراي عمليات صحرايي، از تاريخ 1395/1/27 عمليات برداشت­هاي صحرايي از مناطق مستعد آغاز گرديد و اين عمليات يک هفته به طول انجاميد. در ادامه بررسي­هاي لازم جهت انتخاب آزمايشگاه آناليز کانسنگ ها انجام شد و در نهايت پس از بررسي پيشنهادات فني و مالي، شرکت زرآزما بعنوان آزمايشگاه مورد تائيد انتخاب گرديد.

در ادامه جلساتي در سازمان مربوطه جهت دفاع از گزارش مذکور برگزار گرديد که گزارش اين مرحله مورد تائيد سازمان قرار گرفت. بر اساس نتايج حاصل از مطالعات صورت گرفته در مرحله شناسايي تعداد سه محدوده به وسعت 335 کيلومتر مربع آثار کاني سازي عناصر فلزي از جمله مس، کروميت و منگنز مشخص گرديد.