شرکت معدني دماوند در حوزه صنعت معدن فعاليت مي‌کند. رشد سود صنعت مذکور در سال جاري نسبت به سال قبل 5/4 درصد مي‌باشد که اهم دلائل آن عبارت است از انعقاد قراردادهاي جديد با مشتريان و افزايش نرخ فروش محصولات. شرکت در بين شرکتهاي فعال در اين صنعت با حجم فروش معادل مبلغ 360/49 ميليون ريال در رده متوسط قرار دارد