يکي از برنامه هاي آتي شرکت، حضور فعال در پهنه قلعه گنج جنوب کرمان مي باشد.