اعمال كنترلهاي بيشتر جهت صرفه جوئي و بهينه سازي امكانات توليد و كاهش بهاء تمام شده